Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szczegółowe informacje na temat Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i jego wpływu na graczy zawiera sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Administrator danych. Na potrzeby niniejszych zasad ochrony (zwanych dalej „Zasadami ochrony prywatności”) za „administratora danych” (tj. podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych) uznaje się firmę TSG Interactive Gaming Europe Limited („TSG”), z którą można kontaktować się pod adresem Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Malta lub wysyłając e-mail do działu obsługi klienta. Wszelkie obecne w niniejszych Zasadach ochrony prywatności sformułowania „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „BetStars“, „Full Tilt lub „Firma” odnoszą się do ww. spółki. Zastosowanie terminu „Grupa” odnosi się do TSG wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej TSG oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z grupą firm znanych jako The Stars Group.

Zobowiązania dotyczące ochrony prywatności graczy. Firma jest właścicielem i operatorem witryn internetowych zlokalizowanych pod adresami www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.euwww.fulltilt.eu (zwanych dalej „Serwisami”). Firma jest zobowiązana do zachowania poufności gromadzonych przez nią danych osobowych za pomocą wiodących technologii i procedur bezpieczeństwa zgodnie z unijnymi standardami ochrony danych oraz wymogami obowiązujących ją przepisów dotyczących hazardu.

Główne założenia Zasad ochrony prywatności. Celem niniejszych Zasad ochrony prywatności jest ułatwienie Użytkownikom zrozumienia sposobu gromadzenia, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania ich danych osobowych oraz objaśnienie im praw z nimi związanych.

Zobowiązania prawne Firmy. Firma zobowiązuje się przestrzegać (mogących podlegać okresowym zmianom) przepisów (zwanych zbiorczo „Odnośnym prawem”) dotyczących ochrony danych osobowych dla licencji, za pomocą której Użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekierowane przez Firmę do innych członków tej samej grupy firm, partnerów, agencji i zewnętrznych podmiotów świadczących usługi dla Firmy w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i przez nie przetwarzane. W takim wypadku Firma zobowiązuje się przestrzegać Odnośnego prawa gwarantującego przekazywanie danych wyłącznie do jurysdykcji spełniających ustanowione przez ww. prawo wymogi dotyczące „adekwatności” ochrony danych osobowych.

Co oznaczają terminy pisane wielką literą? O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego, która ma pierwszeństwo przed dowolnymi sprzecznymi z nią przepisami niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Akceptacja Zasad ochrony prywatności

 1. Umowa: Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika („Użytkownik”) niniejszych Zasad ochrony prywatności, które mogą być okresowo modyfikowane przez Firmę. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie danych w przypadku akceptacji komunikatów marketingowych od (a) Firmy i (b) zewnętrznych dostawców towarów i usług, którym Firma może udostępniać dane Użytkownika. Poprawki: Firma zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji niniejszych Zasad ochrony prywatności. Wszystkie poprawki wchodzą w życie w chwili opublikowania ich w Serwisach. Firma zachęca tym samym Użytkowników do sporadycznego odwiedzania strony z Zasadami ochrony prywatności, co pozwoli na zapoznanie się z bieżącą wersją i ewentualnymi modyfikacjami.

Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

 1. Dane wymagane do rejestracji: W ramach procesu zakładania konta Stars Użytkownika w Serwisach oraz w celu umożliwienia Firmie świadczenia Użytkownikom Usług są oni proszeni o podanie pewnych danych osobowych, a w szczególności swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail wraz z hasłem oraz o potwierdzenie, że ukończyli oni 18 lat lub więcej w jurysdykcjach, w których minimalny wiek dla korzystania z Usług jest wyższy niż 18 lat. Imię i nazwisko podane przy rejestracji w serwisie musi być prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Ponadto ważne jest, aby Użytkownicy podawali na koncie aktualne i prawdziwe informacje, ponieważ będą one wykorzystane do potwierdzania transakcji finansowych oraz dla innych celów wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Użytkownicy mają obowiązek informowania Firmy o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niepoinformowania jej o zmianie dostarczonych danych osobowych. Gra mobilna: Użytkownicy chcący korzystać z Serwisu za pomocą Urządzenia przenośnego (punkt 16) są zobowiązani wyrazić zgodę na stosowanie przez Firmę (lub podmioty zewnętrzne działające w jej imieniu) serwisów lokalizujących lub innych pochodzących z Urządzenia informacji na temat oprogramowania służących do geolokalizacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na udostępnienie swojego położenia, Firma nie będzie mogła udostępniać Usług na jego Urządzeniu. Bieżące gromadzenie danych: Ponadto, gdy Użytkownik korzysta z Usług, Firma gromadzi i przechowuje określone dane na jego temat, dotyczące m.in. jego aktywności w Serwisach oraz dane przechowywane na Urządzeniu, w celu rozbudowania oferty Usług dla Użytkowników. Firma stosuje również pliki cookie na opisanych poniżej zasadach. Przechowywanie danych: Dane Użytkowników są przechowywane tak długo, jak to konieczne do celów wyszczególnionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Niektóre przepisy wymagają także przechowywania danych historycznych. Gromadzone przez Firmę dane osobowe nie wykraczają poza informacje konieczne dla jej celów. Polityka administrowania danymi dopuszcza usunięcie wszelkich danych osobowych, kiedy przestają być konieczne. W przypadku zamknięcia konta Stars przez Użytkownika lub Firmę, dane są przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat, zgodnie z wymogami prawnymi i w celu zabezpieczenia Firmy przed wszelkimi roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe niepotrzebne do ww. celów zostają usunięte. Cele: Firma, członkowie Grupy, partnerzy oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Firmy lub Użytkowników w imieniu Firmy mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkowników na potrzeby biznesowe i świadczenia Użytkownikom Usług. Dotyczy to przede wszystkim wyszczególnionych poniżej celów (Firma zastrzega sobie przy tym prawo do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników do innych celów, w sposób uzasadniony, związany z prowadzoną działalnością z zakresu gry online):
  • potwierdzanie transakcji finansowych;
  • analiza ryzyka kredytowego i nadużyć finansowych; weryfikacja wiarygodności przez zewnętrzne podmioty, w tym instytucje finansowe, agencje weryfikacji tożsamości oraz agencje informacji kredytowych;
  • analiza aktywności w Serwisie do celów odpowiedzialnej gry;
  • obowiązkowe sprawdzenie, czy Użytkownik jest zarejestrowany u podmiotów prowadzących rejestry osób podlegających samowykluczeniu w ramach odpowiedzialnej gry;
  • świadczenie Użytkownikowi Usług;
  • identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnianie;
  • badania i analizy statystyczne;
  • badania i rozwój;
  • marketing, badania rynku, ankiety i profilowanie klientów;
  • analiza danych;
  • zastosowanie się do wymogów prawnych i licencji;
  • przeprowadzenie testów dokumentów przed wdrożeniem narzędzi pochodzących od podmiotów zewnętrznych;
  • walka z zagrożeniami bezpieczeństwa i nieuczciwymi działaniami;
  • potwierdzanie położenia geograficznego Użytkownika.

^ Powrót na górę

Warunki dla przetwarzania danych osobowych

 1. Warunki: Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników z różnych powodów, a każdy z nich jest oparty na przepisach ochrony danych.

  Zgoda

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne przede wszystkim do świadczenia mu przez Firmę Usług. W niektórych przypadkach Firma może zażądać odrębnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji dane będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą, z której można wycofać się (na piśmie) w każdej chwili. Przykładowo, zgoda może być konieczna do otrzymywania korespondencji marketingowej i promocyjnej.

  Wykonanie umowy, zgodność z przepisami

  Firma może być zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy (np. Umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego podczas zakładania konta Stars) lub przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych albo przepisów, włączając w to m.in. zgodność z warunkami licencyjnymi i przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

  Uzasadniony interes

  Firma może także przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli uzna, że służy to uzasadnionym interesom Firmy lub podmiotów niezależnych, o ile przetwarzanie danych nie naruszy interesów, praw ani wolności Użytkowników. Przykłady przetworzenia danych w uzasadnionych interesach: (I) ujawnienie danych osobowych Użytkowników członkom Grupy po restrukturyzacji lub do wewnętrznych celów administracyjnych; (II) zidentyfikowanie przez Firmę spółek mogących zaoferować Serwisowi dodatkowe korzyści lub dostarczających wartościowych informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników; (III) wykrycie i przechowanie informacji odnoszących się do problemów z zakresu odpowiedzialnej gry; (IV) przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do elektronicznej sieci komunikacyjnej Firmy; (V) zapewnienie bezpieczeństwa serwisu bukmacherskiego poprzez zwalczanie podejrzanych wzorców zakładów, a także zgłaszanie i udostępnianie informacji na temat takich wzorców; (VI) przestrzeganie wymogów regulacyjnych i ustawowych; (VII) opracowywanie spersonalizowanych schematów nagradzania graczy.

^ Powrót na górę

Udostępnianie/ujawnianie danych i ich odbiorcy

 1. Szczególne zasady ujawniania danych. Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników:
  • dowolnemu odbiorcy, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub organy regulacyjne;
  • dowolnemu organowi władzy, organowi wydającemu licencję lub innemu;
  • zewnętrznemu podmiotowi w celu rozliczenia lub dokonania płatności w związku ze stawianiem jakichkolwiek zakładów;
  • zewnętrznym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Firmy lub w jej imieniu;
  • zewnętrznym podmiotom do celów marketingowych, pod warunkiem udzielenia zgody lub braku sprzeciwu (punkt 11);
  • firmie zarządzającej płatnościami lub windykacyjnej zatrudnionej przez Firmę do obsługi płatności i procesu podejmowania środków od Użytkowników i na ich rzecz;
  • dowolnym zewnętrznym podmiotom wykupującym Firmę lub przejmującym jej interesy, lub też dowolną ich część;
  • biurom informacji kredytowej;
  • jeśli Firma w dobrej wierze uzna, iż działanie takie jest wymagane:
   I przez procedury prawne dotyczące Firmy lub dla egzekucji jakiegokolwiek prawa;
   II w celu ochrony i obrony praw lub własności Firmy;
  • za zgodą Użytkowników;
  • w celu odzyskania danych po awarii;
  • w sytuacjach określonych w punkcie 5.
 1. Ogólne zasady ujawniania danych: Oprócz ujawnienia danych w przypadkach opisanych powyżej Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników swoim pracownikom, pracownikom innych spółek powiązanych lub stowarzyszonych w tej samej Grupie, agentom firmy oraz dostawcom usług będącym podmiotami zewnętrznymi, którzy wykorzystują dane osobowe Użytkowników dla potrzeb świadczenia usług na rzecz Firmy w związku z występowaniem osób, których te dane dotyczą, w charakterze Użytkowników Serwisu.
 1. Łączenie danych osobowych: Firma może łączyć dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności z informacjami zdobytymi od niego w trakcie korzystania z innych serwisów prowadzonych przez którąkolwiek firmę z Grupy (włączając w to strony i usługi „BetStars” i „Full Tilt”) oraz wszelkich produktów z nimi związanych lub pod nie podlegających, w tym usług sieci telefonii komórkowej i sieci społecznościowych. Takie powiązane informacje Firma będzie wykorzystywać w zgodzie z postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności i zgodnie z celami w nich określonymi.
 1. Ochrona danych a należności: W razie gdyby Użytkownicy nie zwrócili Firmie dowolnych obciążeń zwrotnych, środków z cofniętych lub niezrealizowanych wpłat, Firma może przekazać dane z ich kont i informacje o zarządzaniu nim agencjom informacji kredytowej (Credit Reference Agencies – CRA). CRA odnotuje zadłużenie. Informacje te mogą być przekazywane innym organizacjom i będą przechowywane przez CRA przez 6 lat od momentu zaistnienia obciążenia, odmowy realizacji płatności lub jej odwrócenia. Są one wykorzystywane w celu zapobiegania przestępczości, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, weryfikowaniu tożsamości Użytkownika, w razie gdyby Użytkownik, jego partnerzy, inni członkowie rodziny/gospodarstwa domowego, wspólnicy biznesowi czy kredytowi zgłaszali gdzieś prośbę o monitorowanie rachunków Użytkownika, podjęcie decyzji kredytowej lub z kredytowaniem powiązanej, wyśledzenie miejsca pobytu, windykację długów, analizy statystyczne czy testowanie systemu.

Wpłaty i podejmowanie środków

 1. W celu dokonania wpłaty Użytkownicy muszą dostarczyć dane związane z metodą płatności (np. numer karty kredytowej). Informacje te, wraz z innymi danymi osobowymi, mogą zostać wykorzystane do rozliczenia zrealizowanych przez Użytkownika transakcji finansowych z Serwisem. Użytkownicy powinni bezzwłocznie informować Firmę o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych.

^ Powrót na górę

Poufność

 1. Działania Firmy. Firma podejmuje znaczne wysiłki w celu ochrony poufności tożsamości, preferencji oraz innych informacji zebranych o poszczególnych Użytkownikach i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych danych nikomu spoza Grupy poza samym Użytkownikiem lub podmiotami wskazanymi i uprawnionymi w świetle niniejszych Zasad ochrony prywatności. Firma poczyniła znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, firewall oraz technologie kodowania dla ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych. Technologie te są stosowane w ramach najnowocześniejszej architektury zabezpieczeń.

  Działania Użytkownika. Użytkownicy również powinni podjąć pewne kroki w celu ochrony swoich danych. Identyfikatory Logowania Użytkowników są poufne i Użytkownicy są zobowiązani do zachowania ich zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem.

  Powrót na górę

Ograniczenia poufności

 1. Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa. Ze względu na przepisy prawa, regulacje i bezpieczeństwo środowiska, w którym Firma działa, w pewnych okolicznościach może być wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Użytkowników bez powiadamiania ich o uczynieniu tego. Firma podejmie w rozsądnym zakresie wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących okoliczności: (a) kiedy Firma w dobrej wierze sądzi, że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną czy spoczywające na Firmie zobowiązanie; a także (b) jeśli istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw osobom lub podmiotom dla ochrony lub egzekucji praw Firmy. Oprócz tego, Firma może, a Użytkownik upoważnia ją do tego, ujawnić pseudonim Użytkownika, jego imię i nazwisko, datę urodzenia, adres: ulicę, powiat, kraj, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, adres e-mail, aktywność konta, przekazy i korespondencję z innymi Użytkownikami oraz dane na temat instrumentów finansowych używanych do wpłat i wypłat przedstawicielom Firmy będącymi podmiotami zewnętrznymi lub oficjalnym instytucjom rządowym, w przypadku gdy – według uznania Firmy – jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy, oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwem lub innymi bezprawnymi działaniami lub takimi, które mogą narazić Firmę na odpowiedzialność prawną.
 1. Marketing Grupy. Firma może wykorzystać adres e-mail i numer telefonu Użytkownika w celu poinformowania go o nowościach, promocjach i innych ofertach marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ww. powiadomień, newsletterów i ofert marketingowych podczas rejestracji konta lub przez zastosowanie się do stosownych instrukcji załączonych w każdym komunikacie. Użytkownik może także w dowolnym momencie poinformować Firmę, że nie chce otrzymywać od niej korespondencji promocyjnej. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
 1. Towary i usługi podmiotów zewnętrznych. Firma może, za zgodą Użytkownika, udostępnić jego adres e-mail i numer telefonu podmiotom zewnętrznym w celu przesłania mu ofert towarów i usług. Można w dowolnym momencie zablokować takie komunikaty, wysyłając pustą wiadomość z wpisanym w polu tematu słowem „Remove” do działu obsługi klienta. Rezygnacja z otrzymywania ofert powoduje usunięcie danych Użytkownika z list dystrybucyjnych oraz wszystkich takich list, które mogą w przyszłości trafić do partnerów marketingowych Firmy. Jednak jest konieczne osobne wypisanie się z tego typu komunikatów u partnerów, którzy otrzymali dane kontaktowe Użytkownika przed usunięciem go z firmowych list dystrybucyjnych.
 1. Reklama. Imiona i nazwiska oraz dane Użytkowników będą wykorzystywane w materiałach reklamowych wyłącznie za ich pisemną zgodą.

Powrót na górę

Prawa Użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych

 1. Prawo do zażądania informacji o Użytkownikach. Firma dąży do tego, aby przechowywane przez nią dane dotyczące Użytkowników były możliwie dokładne i aktualne. Użytkownicy mogą w każdej chwili skontaktować się z Firmą celem uzyskania kopii posiadanych przez nią informacji lub modyfikacji/korekty danych zgodnie z Odnośnym prawem. W powyższym przypadku, przed podjęciem jakichkolwiek działań Firma może zażądać satysfakcjonującego dowodu potwierdzającego tożsamość. Aby skorzystać z prawa wyszczególnionego w punkcie 14, należy skontaktować się z Firmą, wysyłając e-mail do działu obsługi klienta. W pewnych okolicznościach Firma może obciążyć Użytkownika niewielką opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z jego żądaniami w tym zakresie zgodnie z Odnośnym prawem.
 1. Dodatkowe prawa. Użytkownik dysponuje następującymi prawami związanymi z jego danymi osobowymi:
  1. prawo do odmowy przetwarzania danych, jeśli może ono spowodować szkodę lub zagrożenie;
  2. prawo do sprzeciwu wobec decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany;
  3. prawo do korekty, zablokowania, usunięcia lub zniszczenia błędnych danych (w określonych okolicznościach);
  4. prawo do ubiegania się o rekompensatę za szkody wyrządzone przez naruszenie Odnośnego prawa.

W przypadku wątpliwości dotyczących praw Użytkowników lub sposobu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z komisarzem ds. informacji i ochrony danych (punkt 17). Firma dokłada wszelkich starań, by zastosować się do kierowanych do niej próśb lub sprzeciwów dotyczących praw Użytkowników. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie prawa mają bezwarunkowy charakter.

^ Powrót na górę

Pliki cookie

 1. Pliki cookie to ciągi informacji tekstowych, pobieranych na komputer stacjonarny Użytkownika, laptopa lub urządzenie przenośne (każde z nich zwane będzie dalej „Urządzeniem”) podczas wizyt na stronach serwisu. Następnie są one odsyłane na stronę, z której pochodzą, przy każdych kolejnych odwiedzinach lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki. Informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org.

  Są one bardzo użyteczne, a wykorzystuje się je do wielu różnych celów. Pozwalają na efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji Użytkownika i wpływają na ogólną poprawę jego doświadczeń z korzystania z Serwisów. Czasem pliki cookie pomagają w doborze reklam wyświetlanych online pod kątem zainteresowań Użytkownika. Firma wykorzystuje te pliki do śledzenia przekierowań do Serwisów, zapamiętywania preferencji Użytkowników i generowania anonimowych danych statystycznych, które mają na celu ulepszanie Serwisów. Pomagają też one sprawdzać efektywność kampanii promocyjnych, ograniczać wyświetlanie reklam, zapamiętywać odwiedzane przez Użytkownika strony i prezentować mu reklamy profilowane pod kątem jego zainteresowań.

  Szczegółowe informacje na temat tych plików i ich wykorzystywania w Serwisach można znaleźć w polityce odnoszącej się do plików cookie, gdzie opisano też, jak je wyłączyć lub kontrolować, które pliki są zapisywane na Urządzeniu użytkownika (szczególnie w sekcji „Jak zmienić ustawienia plików cookie”).

^ Powrót na górę

Dodatkowe informacje

 1. Firma chętnie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony i wykorzystywania danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się z działem obsługi klienta. Przydatne informacje można także uzyskać w biurze komisarza ds. informacji i ochrony danych.

^ Powrót na górę

Ostatnia aktualizacja Zasad ochrony prywatności miała miejsce 12 listopada 2018 r.

Odpowiedzialna gra

Responsible Gaming

Angażujemy się w promocję odpowiedzialnej gry, gdyż chcemy zapewnić wszystkim wyłącznie pozytywne doświadczenia z gry.

Podstawowe FAQ

FAQ

Nasz dział obsługi klienta stworzył listę najczęściej zadawanych przez naszych graczy pytań. Tu znajdziesz odpowiedzi na nie.

Gra w pokera - FAQ

faq games

Pytania i odpowiedzi na temat gry w pokera w serwisie PokerStars.

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.

Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.